CollegeLink’s Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Tης CollegeLink IKE «CollegeLink IKE», Αθήνα, οδός Λεοντίου αρ. 17, 11745, με ΑΦΜ 800724735 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 138478003000) Τελευταία Ενημέρωση 19.06.2018

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η CollegeLink IKE (εφεξής καλούμενη “CollegeLink”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες»), ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με το νόμο. Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο www.CollegeLink.gr (εφεξής καλούμενος “Δικτυακός Τόπος”), συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Η CollegeLink δεσμεύεται να προστατέψει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών/πελατών του ιστοτόπου www.CollegeLink.gr. H παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») ή τις οποίες διαχειρίζεται η CollegeLink μέσω της online πλατφόρμας www.CollegeLink.gr. Η online πλατφόρμα www.CollegeLink.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Δικτυακό Τόπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των παιδιών χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Δικτυακό Τόπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η CollegeLink:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών/χρηστών και των συνεργατών
 • Διασφαλίζει διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

 

2. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων

H CollegeLink IKE (εφεξής CollegeLink) λειτουργεί ως Εταιρεία σύνδεσης νέων υποψηφίων με την αγορά εργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε οπουδήποτε στο διαδικτυακό τόπο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους οι οποίοι αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, όπως αυτές αναλύονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης, και συγκεκριμένα: (α) Για την τήρηση προσωπικού σας Λογαριασμού στη CollegeLink, διατηρούμε τα δεδομένα τα οποία μας χορηγείτε οικειοθελώς. (β) για την επικοινωνία των ενδιαφερόμενων εργοδοτών μαζί σας για την πραγματοποίηση συνάντησης – συνέντευξης, στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων (γ) για την επικοινωνία της CollegeLink μαζί σας για την ενημέρωση σας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (δ) για την επικοινωνία των υπολοίπων εγγεγραμμένων μελών της CollegeLink μαζί σας, κατόπιν συγκατάθεσής σας (ε) για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται και στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (στ) τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε, ενώ και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η CollegeLink λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.CollegeLink.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο διαγραφής σας. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να λάβετε το μέγιστο των υπηρεσιών μας: ενημέρωση για την αγορά εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες σχετικές με την απασχόληση, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, κ.α.. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

 

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η CollegeLink εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η CollegeLink λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. Ενδεικτικά από τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας είναι:

 • H CollegeLink διατηρεί μία ειδική ομάδα υπεύθυνη για την ασφάλεια πληροφοριών η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει εποπτεία στο πρόγραμμά μας για την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Η εταιρεία προβαίνει στον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας
 • Πραγματοποιεί συνεχούς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών στα συστήματα κτλ
 • Προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για τη ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία πελάτη με την CollegeLink
 • Τήρηση υποδομής συμπλέγματος υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability Cluster Infrastructure)
 • Οι σέρβερ της πλατφόρμας της CollegeLink φιλοξενούνται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα βρίσκονται σε server της εταιρίας Prokopiou A. Toulkaridis X. O.E.

 

4. Κατηγορίες Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγονται

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου α) να εγγραφείτε ως μέλος στο CollegeLink.gr και να ανοίξετε Λογαριασμό ώστε να μπορείτε να αναρτάτε το βιογραφικό σας για την ανεύρεση εργασίας, β) να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter της CollegeLink.gr, γ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν νέες θέσεις εργασίας, ή για νέες υπηρεσίες της CollegeLink.gr, δ) ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης της CollegeLink και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, καθόσον είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.) Ειδικότερα για την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο δε σας ζητείται από την CollegeLink κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Η CollegeLink συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς χορηγείτε οικειοθελώς για το σκοπό της εγγραφής σας ως μέλος στο CollegeLink και τη δημιουργία λογαριασμού προσωπικού σας Προφίλ στη CollegeLink ως φοιτητής (Student Profile): Όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φωτογραφία και κωδικό πρόσβασης (password). Για τη Δημιουργία Προσωπικού σας Προφίλ στην CollegeLink (Resume Builder) είναι πιθανό να μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία σας: Πληροφορίες αναφορικά με τους τίτλους και τα ιδρύματα σπουδών σας, τους βαθμούς σας και τις επιδόσεις σας, την επαγγελματική σας προϋπηρεσία και τα στοιχεία των εργοδοτών σας (πρώην και νυν), τις ικανότητές σας, τις γλώσσες που μιλάτε, την εργασία που αναζητείτε, ιστορικό συμμετοχή σας σε σεμινάρια κτλ. Για τη χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης υποψηφίου από εργοδότη, είναι πιθανό να μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία σας: επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο χρήστη, e-mail φύλλο, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία τιμολόγησης. Επίσης για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την CollegeLink και τις υπηρεσίες της, ζητάμε να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

 

5. Πηγές Συλλογής Δεδομένων

1) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 2) Internet (εταιρικά sites και άλλες δημόσιες πηγές) 3) Απευθείας από τους Χρήστες / Πελάτες 4)Εφαρμογές τρίτων (Github, Google Classroom, Facebook, Google Analytics & AdWords, Eventora κτλ) Οι χρήστες/ πελάτες οι οποίοι κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου ή/ και συναλλάσσονται μέσω αυτών, συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

 • Οι πληροφορίες και το υλικό τα οποία περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της CollegeLink. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας την οποία αφορούν.
 • Η CollegeLink ως υπεύθυνη επεξεργασίας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, σε καμία περίπτωση όμως δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στον Δικτυακό Τόπο υπόκεινται σε μεταβολές οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Δικτυακό Τόπο. Προς το σκοπό αυτό, οι πελάτες/χρήστες θα ενημερώνονται κατά την είσοδο τους στον Δικτυακό Τόπο και θα καλούνται να τους μελετήσουν και να τους αποδεχθούν πριν να εξακολουθήσει τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.
 • H CollegeLink δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και των υπαλλήλων της.
 • Η CollegeLink έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν του επισκέπτες και τους πελάτες/χρήστες του Δικτυακού Τόπου. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

 

6. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την CollegeLink (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

a. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η CollegeLink παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιέχουν βιογραφικά δεδομένα («Πληροφορίες») βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της CollegeLink. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους υποψηφίους, τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι το βιογραφικό σημείωμα, η διαθεσιμότητα, ο τομέας εργασίας που αναζητείται, η εκπαίδευση που έχει δηλώσει, η εργασιακή εμπειρία, η εθελοντική εργασία, τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, τα projects που έχει φέρει εις πέρας, πιστοποιητικά, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερες δεξιότητες που μπορεί να έχει. Οι απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται είναι το όνομα, το επώνυμο, το φύλο (δε δημοσιοποιείται), ημερομηνία γέννησης (δε δημοσιοποιείται), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση (δε δημοσιοποιείται) και φωτογραφία. Τα ως άνω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την ανεύρεση θέσεως εργασίας στον υποψήφιο. Όσον αφορά τους πελάτες, πέρα από τα στοιχεία της εταιρείας, απαιτούνται και προσωπικές πληροφορίες του εκπροσώπου της, όπως ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, το φύλο (δε δημοσιοποιείται), ημερομηνία γέννησης (δε δημοσιοποιείται), αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση (δε δημοσιοποιείται) καθώς και τα στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κτλ). Τα ως άνω δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή επικοινωνία με τον πελάτη. Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία όταν διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας στον Δικτυακό Τόπο www.CollegeLink.gr, είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της CollegeLink. Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, δύναται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου,
 • η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την ενότητα Cookies & Άλλες Τεχνολογίες
 • δεδομένα θέσης χρήστη

 

Η CollegeLink δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής την οποία χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios -Apple Inc ενώ στην περίπτωση χρήσης λειτουργικού android – Google Inc). Η CollegeLink δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS. Περαιτέρω από τον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται μέσω του εργαλείου ανάλυσης ιστού (web analysis tool) της Google (Google Analytics), στοιχεία όπως ενδεικτικά η διεύθυνση url την οποία που επισκέφτηκε ο χρήστης, το action το οποίο πραγματοποίησε καθώς και την ώρα που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention). Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού (Webanalysetool) της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, (εφεξής “Google”), ώστε να καταγράψει και να εξακριβώσει τις διαδικτυακές δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας, πόσοι χρήστες μας επισκέπτονται στο διαδίκτυο και ποια περιεχόμενα της σελίδας μας επισκέπτονται με ποια συχνότητα. Η αξιολόγηση διεξάγεται ανώνυμα. Τα Cookies του Google Analytics – συμπεριλαμβανομένης της ανώνυμης διεύθυνσης ΙΡ Google Analytics Tool και των δεδομένων χρήσης – διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Το Google Analytics παρέχει στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de τη δυνατότητα απόρριψης της καταγραφής δεδομένων. Επίσης συλλέγονται μέσω του εργαλείου της Google Inc (Google AdWords) τα cookies κατά την επίσκεψη σας στον Δικτυακό Τόπο τα οποία και αποθηκεύονται στον περιηγητή σας. Το εν λόγω εργαλείο εξυπηρετεί στην καταγραφή επισκέψεων της ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς (Remarketing) στο Google και στο Display Network. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει Cookies κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, τα οποία επιτρέπουν να αναγνωρίζεστε ξανά ως επισκέπτης όταν ανακτάτε τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Σε αυτές τις σελίδες μπορούν στη συνέχεια να σας παρουσιαστούν, ως επισκέπτη, διαφημιστικές αγγελίες που αφορούν περιεχόμενα, τα οποία είχατε ανακτήσει προηγουμένως σε άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν την λειτουργία Remarketing της Google. Μπορείτε να απορρίψετε την καταγραφή των δεδομένων μέσω του Google AdWords στην ιστοσελίδα http://www.google.com/settings/ads. Δεδομένα τα οποία παρέχονται απευθείας από τον πελάτη/χρήστη: Στην περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με τη συγκατάθεση του χρήστη/ πελάτη κατά την εγγραφή του στον Δικτυακό Τόπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται και συλλέγονται, περιλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), βιογραφικό (στην περίπτωση φοιτητή).

β. Σε τι είδους επεξεργασία δεδομένων θα προβείτε?

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η CollegeLink θα προβαίνει στη συλλογή, διαχείριση και παροχή προσωπικών σας δεδομένων όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσας σε τρίτους, τα οποία αφορούν την ανεύρεση και κάλυψη εργασιακών θέσεων
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ πελάτη (Στοιχεία Λογαριασμού) παρέχονται συναινετικά από τους ίδιους στα πλαίσια της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους σκοπούς λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου, παροχής των υπηρεσιών μας, διασφάλισης της ασφάλειας της ιστοσελίδας της εφαρμογής και των υπηρεσιών μας, διατήρησης των αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και επικοινωνίας μαζί σας
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης (στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από εργοδότη/εταιρεια), η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για τους σκοπούς λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου, στα πλαίσια της εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων και της παροχής των υπηρεσιών μας
 • Η CollegeLink θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη/χρήστη για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο πελάτης ενημερώσει την CollegeLink στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@CollegeLink.gr ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση CollegeLink ΙΚΕ, Αθήνα, οδός Λεοντίου αρ. 17, 11745, Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της CollegeLink οι οποίοι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού
 • Η CollegeLink πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για την οποία έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων των ως άνω πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 

γ. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της CollegeLink καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ πελάτη (Στοιχεία Λογαριασμού) παρέχονται συναινετικά από τους ίδιους στα πλαίσια της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από το υποκείμενο των δεδομένων και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αρθεί η συγκατάθεση, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων

 

δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά της εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της CollegeLink: τηλ 2111820597 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση email info@CollegeLink.gr εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016)

 

7. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά της CollegeLink που είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου
 • Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, με σκοπό την ορθή τους και με βάση τους όρους των συμβάσεών μας χρήση, μέσα στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της CollegeLink, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/φιλοξενίας/επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (Sales Flare, Owiwi, Eventora, Moosend, Mixmax)
 • Στα πλαίσια ορισμένων λειτουργιών της πλατφόρμας και του Δικτυακού Τόπου, κοινοποιούμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc, Facebook) ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου μας από cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή)
 • Στα πλαίσια της λειτουργίας της πλατφόρμας και του Δικτυακού Τόπου, κοινοποιούμε στους εγγεγραμμένους εργοδότες τα ακόλουθα στοιχεία προς το σκοπό διασύνδεσης φοιτητών με τους εργοδότες: βιογραφικό υποψηφίου, tags υποψηφίων, badges, αποτελέσματα assessment του υποψηφίου, στοιχεία επικοινωνίας υποψηφίων, δεδομένα χρήσης της πλατφόρμας από τον υποψήφιο (συνδέσεις στην πλατφόρμα κτλ)
 • Τα δεδομένα τα οποία συλλέγει το εργαλείο της google analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και την ώρα που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία και θα διαβιβάζονται, θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους εκτός της CollegeLink, μόνο κατόπιν έκδοσης ειδικής σχετικής εντολής από κάποια αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή/και κρατικό φορέα, στην οποία περίπτωση η CollegeLink θα είναι υποχρεωμένη να το πράξει

 

8. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του CollegeLink: τηλ 2111820597, email info@CollegeLink.gr
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα, http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων της CollegeLink

 

9. Cookies & άλλες Τεχνολογίες

 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η CollegeLink: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/ συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η CollegeLink χρησιμοποιεί τα παρακάτω: Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας.
 • Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies Λειτουργικότητας, Cookies προτιμήσεων, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και σε κάθε περίπτωση μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.

Σημείωση:

H ιστοσελίδα προορίζεται προς χρήση καταρχήν μόνο από ενήλικους χρήστες και χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ανήλικοι χρήστες κάτω των 15 ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να υποβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής στην παρούσα ιστοσελίδα προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τα εν λόγω δεδομένα θα διαγράφονται άμεσα, εφόσον το γεγονός τεθεί αποδεδειγμένα σε γνώση της CollegeLink

 

10. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της CollegeLink. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες/χρήστες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω μίας προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.