>
  1. Πρακτική Άσκηση ΑΕΙ/TEI/ΙΕΚ

Would you like a career as a...

KORELKO DISTANCE

Πρακτική Άσκηση ΑΕΙ/TEI/ΙΕΚ

Internship

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2018-12-18

salary_icon -

info iconBasic information

Η εταιρία Korelko Distance είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός, με κορυφαία

τεχνογνωσία και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση - distance learning.

Αναζητούμε Φοιτητές τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, που να πληρούν τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος που φοιτούν.

 Η περίοδος της πρακτικής άσκησης, αφορά το εαρινό εξάμηνο σπουδών των υποψηφίων.

job description iconResponsibilities

Αρμοδιότητες:

  • Υποστήριξη οικονομικών και λογιστικών θεμάτων 
  • Υποστηρικτικές εργασίες για το κέντρο εγγραφών και το οικονομικό τμήμα
  • Οργάνωση και υλοποίηση λειτουργιών της γενικής διεύθυνσης
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας και δεν θα διαβιβαστούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη διατήρηση του βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων της εταιρίας μας για τους επόμενους 12 μήνες έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα διαγραφής προωθώντας την επιθυμία σας στο email hr@korelkodistance.gr.

job requirements iconBasic Requirements
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Φοιτητές/ες ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
good to have iconGood to have