>
 1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Would you like a career as a...

AEGIS S.K. Financial Advisory Consulting Engineering

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-07-15

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου  και αναλαμβάνει έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καλύπτοντας πλήρως και με ποιοτικό τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών της. 

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της, έναν επιχειρησιακό σύμβουλο (Διπλωματούχο Μηχανικό), με πλήρη απασχόληση, με εμπειρία στην αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης Επενδύσεων μέσα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@skaegis.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

job description iconResponsibilities
 • Σύνταξη, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επιχειρησιακών αναπτυξιακών προτάσεων  στα πεδία:
 • Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Στρατηγικών Επενδύσεων, Αναπτυξιακού Νόμου, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Σύνταξη προτάσεων για έργα Δημόσιου Τομέα
 • Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, μελέτες βιωσιμότητας, business plans στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
   
job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
   
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο/Δίπλωμα Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση χειρισμού ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) και Αγγλικής γλώσσας 

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
   
good to have iconGood to have
 • Επιθυμητή γνώση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. LIFE, HORIZON)