>
 1. Στέλεχος διαχείρισης έργων – δημόσιος τομέας

Would you like a career as a...

PLEGMA S.A.

Στέλεχος διαχείρισης έργων – δημόσιος τομέας

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-11-24

salary_icon -

info iconBasic Information

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

 • Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων.
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων.
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές.
 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου
 • Προετοιμασία φακέλου προσφοράς - Σύνταξη και υποβολή προσφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
job requirements iconBasic Requirements

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • 3ετής επαγγελματική εμπειρία, στην διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • 3ετής επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή/και
 • 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων μελετών ή υπηρεσιών ή προμηθειών 
 • Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Πολύ καλός χειρισμός του Microsoft Office.
 • Πολύ καλή γνώση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ