>
 1. Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής

Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής

CollegeLink
Greece , Greece
21 days ago
Full Time
On-Site
Mid-Level
-

Basic Information

Για λογαριασμό πελάτη μας, κορυφαία Κατασκευαστική Εταιρεία, αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό Κατασκευής για τη στελέχωση μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα.

Responsibilities

Ο Μηχανικός Κατασκευής:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Εκπονεί τις μελέτες αξιολόγησης αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και επισήμανση, από κατασκευαστικής πλευράς, των πιθανών εμποδίων
 • Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου
 • Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων, των σιδηρών οπλισμών και άλλων υλικών της κατασκευής
 • Συντονίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων
 • Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές
 • Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
 • Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Benefits

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Εργασία σε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα στην Ελλάδα
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και διαμονής κατά τη διάρκεια του έργου

Basic Requirements

 • Πτυχίο AEI Πολιτικού Μηχανικού
 • 3+ έτη εργοταξιακής εμπειρίας στην κατασκευή μεγάλων και σύνθετων έργων (οδοποιία, σιδηροδρομικά έργα, ενεργειακά έργα, οικοδομικά έργα)
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
 • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη