Privacy Policy Collegelink

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Tης CollegeLink IKE «CollegeLink IKE», Αθήνα, οδός Λεοντίου αρ. 17, 11745, με ΑΦΜ 800724735 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 138478003000) Τελευταία Ενημέρωση 19.06.2018    

1. Πεδίο Εφαρμογής

  Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η CollegeLink IKE (εφεξής καλούμενη “CollegeLink”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες»), ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με το νόμο.   Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο www.CollegeLink.gr  (εφεξής καλούμενος “Δικτυακός Τόπος”), συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη.   Η  CollegeLink δεσμεύεται να προστατέψει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών/πελατών του ιστοτόπου www.CollegeLink.gr.   H παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») ή τις οποίες διαχειρίζεται η CollegeLink μέσω της online πλατφόρμας www.CollegeLink.gr.   Η online πλατφόρμα www.CollegeLink.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Δικτυακό Τόπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των παιδιών χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.   Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Δικτυακό Τόπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η CollegeLink:  
  1. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων
  H CollegeLink IKE (εφεξής CollegeLink) λειτουργεί ως Εταιρεία σύνδεσης νέων υποψηφίων με την αγορά εργασίας.   Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε οπουδήποτε στο διαδικτυακό τόπο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους οι οποίοι αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, όπως αυτές αναλύονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης, και συγκεκριμένα:   (α) Για την τήρηση προσωπικού σας Λογαριασμού στη CollegeLink, διατηρούμε τα δεδομένα τα οποία μας χορηγείτε οικειοθελώς. (β) για την επικοινωνία των ενδιαφερόμενων εργοδοτών μαζί σας για την πραγματοποίηση συνάντησης – συνέντευξης,  στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων (γ) για την επικοινωνία της CollegeLink μαζί σας για την ενημέρωση σας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (δ) για την επικοινωνία των υπολοίπων εγγεγραμμένων μελών της CollegeLink μαζί σας, κατόπιν συγκατάθεσής σας (ε) για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται και στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (στ) τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε, ενώ και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.   Η CollegeLink λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.CollegeLink.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο διαγραφής σας.   Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να λάβετε το μέγιστο των υπηρεσιών μας: ενημέρωση για την αγορά εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες σχετικές με την απασχόληση, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, κ.α.. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.  

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η CollegeLink εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου (άρθρο 90  ΓΚΠΔ 679/2016), της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η CollegeLink λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.   Ενδεικτικά από τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος  ασφάλειας των πληροφοριών μας  είναι:    
  1. Κατηγορίες Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγονται
  Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου α) να εγγραφείτε ως μέλος στο CollegeLink.gr και να ανοίξετε Λογαριασμό ώστε να μπορείτε να αναρτάτε το βιογραφικό σας για την ανεύρεση εργασίας, β) να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter της CollegeLink.gr, γ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν νέες θέσεις εργασίας, ή για νέες υπηρεσίες της CollegeLink.gr, δ) ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης της CollegeLink και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, καθόσον είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.)   Ειδικότερα για την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο δε σας ζητείται από την CollegeLink κανένα προσωπικό σας στοιχείο.   Η CollegeLink συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς χορηγείτε οικειοθελώς για το σκοπό της εγγραφής σας ως μέλος στο CollegeLink και τη δημιουργία λογαριασμού προσωπικού σας Προφίλ στη CollegeLink ως φοιτητής (Student Profile): Όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φωτογραφία και κωδικό πρόσβασης (password).   Για τη Δημιουργία Προσωπικού σας Προφίλ στην CollegeLink (Resume Builder) είναι πιθανό να μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία σας: Πληροφορίες αναφορικά με τους τίτλους και τα ιδρύματα σπουδών σας, τους βαθμούς σας και τις επιδόσεις σας, την επαγγελματική σας προϋπηρεσία και τα στοιχεία των εργοδοτών σας (πρώην και νυν), τις ικανότητές σας, τις γλώσσες που μιλάτε, την εργασία που αναζητείτε, ιστορικό συμμετοχή σας σε σεμινάρια κτλ.   Για τη χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης υποψηφίου από εργοδότη,  είναι πιθανό να μας χορηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία σας: επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο χρήστη, e-mail φύλλο, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία τιμολόγησης.   Επίσης για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την CollegeLink και τις υπηρεσίες της, ζητάμε να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).    
  1. Πηγές Συλλογής Δεδομένων
  1) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 2) Internet (εταιρικά sites και άλλες δημόσιες πηγές) 3) Απευθείας από τους Χρήστες / Πελάτες 4)Εφαρμογές τρίτων (Github, Google Classroom, Facebook, Google Analytics & AdWords, Eventora κτλ)   Οι χρήστες/ πελάτες οι οποίοι κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου ή/ και συναλλάσσονται μέσω αυτών, συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:          
  1. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την CollegeLink (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)
  α. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου; Η CollegeLink παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιέχουν βιογραφικά δεδομένα («Πληροφορίες») βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της CollegeLink.   Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους υποψηφίους, τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι το βιογραφικό σημείωμα, η διαθεσιμότητα, ο τομέας εργασίας που αναζητείται, η εκπαίδευση που έχει δηλώσει, η εργασιακή εμπειρία, η εθελοντική εργασία, τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, τα projects που έχει φέρει εις πέρας, πιστοποιητικά, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερες δεξιότητες που μπορεί να έχει. Οι απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται είναι το όνομα, το επώνυμο, το φύλο (δε δημοσιοποιείται), ημερομηνία γέννησης (δε δημοσιοποιείται), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση (δε δημοσιοποιείται) και φωτογραφία. Τα ως άνω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την ανεύρεση θέσεως εργασίας στον υποψήφιο.   Όσον αφορά τους πελάτες, πέρα από τα στοιχεία της εταιρείας, απαιτούνται και προσωπικές πληροφορίες του εκπροσώπου της, όπως ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, το φύλο (δε δημοσιοποιείται), ημερομηνία γέννησης (δε δημοσιοποιείται), αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση (δε δημοσιοποιείται) καθώς και τα στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κτλ). Τα ως άνω δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή επικοινωνία με τον πελάτη.   Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία όταν διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας στον Δικτυακό Τόπο www.CollegeLink.gr, είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της CollegeLink.   Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, δύναται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:     Η CollegeLink δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα  γεωεντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής την οποία χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios -Apple Inc ενώ στην περίπτωση χρήσης λειτουργικού android - Google Inc). Η CollegeLink δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.   Περαιτέρω από τον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται μέσω του εργαλείου ανάλυσης ιστού (web analysis tool) της Google (Google Analytics), στοιχεία όπως ενδεικτικά η διεύθυνση url την οποία που επισκέφτηκε ο χρήστης, το action το οποίο πραγματοποίησε καθώς και την ώρα που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention).   Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού (Webanalysetool) της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, (εφεξής “Google”), ώστε να καταγράψει και να εξακριβώσει τις διαδικτυακές δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας, πόσοι χρήστες μας επισκέπτονται στο διαδίκτυο και ποια περιεχόμενα της σελίδας μας επισκέπτονται με ποια συχνότητα. Η αξιολόγηση διεξάγεται ανώνυμα. Τα Cookies του Google Analytics - συμπεριλαμβανομένης της ανώνυμης διεύθυνσης ΙΡ Google Analytics Tool και των δεδομένων χρήσης - διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Το Google Analytics παρέχει στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de τη δυνατότητα απόρριψης της καταγραφής δεδομένων.   Επίσης συλλέγονται μέσω του εργαλείου της Google Inc (Google AdWords) τα cookies κατά την επίσκεψη σας στον Δικτυακό Τόπο τα οποία και αποθηκεύονται στον περιηγητή σας. Το εν λόγω εργαλείο εξυπηρετεί στην καταγραφή επισκέψεων της ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς (Remarketing) στο Google και στο Display Network. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει Cookies κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, τα οποία επιτρέπουν να αναγνωρίζεστε ξανά ως επισκέπτης όταν ανακτάτε τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Σε αυτές τις σελίδες μπορούν στη συνέχεια να σας παρουσιαστούν, ως επισκέπτη, διαφημιστικές αγγελίες που αφορούν περιεχόμενα, τα οποία είχατε ανακτήσει προηγουμένως σε άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν την λειτουργία Remarketing της Google. Μπορείτε να απορρίψετε την καταγραφή των δεδομένων μέσω του Google AdWords στην ιστοσελίδα http://www.google.com/settings/ads.     Δεδομένα τα οποία παρέχονται απευθείας από τον πελάτη/χρήστη: Στην περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με τη συγκατάθεση του χρήστη/ πελάτη κατά την εγγραφή του στον Δικτυακό Τόπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται και συλλέγονται, περιλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), βιογραφικό (στην περίπτωση φοιτητή).   β. Σε τι είδους επεξεργασία δεδομένων θα προβείτε?     γ. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;   δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;  
  1. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;
       
  1. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;
     
  1. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
   
  1. Τροποποιήσεις
  Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της CollegeLink. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες/χρήστες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω μίας προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.