Η πρακτική άσκηση αφορά στην απασχόληση των φοιτητών σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους, για ορισμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ 2 με 6 μήνες αναλόγως το τμήμα και τη σχολή.

Ειδικότερα αποσκοπεί στο:

  • να συμβάλει στη σύνδεση θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας αφομοιώνοντας καλύτερα την επιστημονική γνώση

  • να ενημερώσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις συνθήκες εργασίας

  • να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Το όλο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κάνε την εγγραφή σου στο CollegeLink!

Υπάρχει αμοιβή από τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ;

Ο οργανισμός/επιχείρηση δεν υποχρεούται στην καταβολή οικονομικής αποζημίωσης προς τους φοιτητές. Ωστόσο, η χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εξασφαλίζει στους φοιτητές επιπλέον και οικονομικά οφέλη. Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών ορίζεται σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό φοιτητών. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οποιασδήποτε αμοιβής του/της. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχουν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές και για μία μόνο φορά. Η αμοιβή μέσω ΕΣΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 200-300 ευρώ αναλόγως τη σχολή, το τμήμα και τη διάρκεια της πρακτικής.

Παράλληλα είναι δυνατό ορισμένοι φορείς υποδοχής να καταβάλλουν οικειοθελώς και επιπρόσθετη αμοιβή.

Αν κάνω πρακτική εκτός ΕΣΠΑ, αλλά μέσω σχολής, τι ισχύει;

Η πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ, αλλά μέσω σχολής, προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν θα πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο σύστημα ATLAS, όπως γίνεται για την πραγματοποίηση πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ. Ο μισθός του υποψηφίου επαφίεται στη δικαιοδοσία της εκάστοτε εταιρείας.

Έμμισθη ή άμισθη πρακτική;

Ένας υποψήφιος αν δεν πραγματοποιήσει την πρακτική του με τους παραπάνω τρόπους, υπάρχει και η έμμισθη ή άμισθη πρακτική σε κάποια επιχείρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι αναζητούν μόνοι τους την κατάλληλη για αυτούς θέση πρακτικής. Η αμοιβή ορίζεται από την εταιρεία.

Η πρακτική άσκηση είναι μια ευκαιρία να εξελιχθείς όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τον κόσμο των επιχειρήσεων και να κάνεις networking. Μην χάσεις αυτήν την ευκαιρία!

Κάνε τώρα την εγγραφή σου για να μένεις πάντα ενημερωμένος/η!